Evidensbaserad behandling

Många som kommer i kontakt med ätstörningar frågar vilken som är den bästa behandlingen. Under de senaste årtiondena har forskning om behandling av ätstörningar ökat stadigt och med den samlade kunskap som finns idag är det möjligt att ge en början till ett svar på den frågan.

Det finns fortfarande mycket man inte vet eller kan dra slutsatser om, men kunskapen blir allt större och mer specifik i och med att forskning ständigt pågår. “Evidensbaserad behandling” är ett begrepp som det talas mycket om i media idag. Begreppet innebär att en behandling har prövats vetenskapligt och utvärderats i välgjorda undersökningar.

Att en behandling inte är evidensbaserad innebär inte alls att den inte kan ge bra resultat. Det innebär bara att den inte utvärderats enligt just den metoden. Behandlingar som är, eller kan vara på väg att bli, evidensbaserade beskrivs i korthet nedan.

Anorexia nervosa

För anorexia nervosa har familjeterapi visat sig lovande, i synnerhet för barn och ungdomar. Mer forskning krävs för att kunna fastställa effekterna av andra sedvanliga metoder vid anorexia nervosa, som exempelvis individual- och gruppsykoterapi, dagvård och slutenvård.

Bulimia nervosa

För bulimia nervosa kan kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell terapi (IPT) och det antidepressiva medlet Fluoxetin räknas som evidensbaserade behandlingsmetoder. Även andra antidepressiva medel verkar ha god effekt på hetsätning och självrensning vid bulimia nervosa. Vidare visar preliminära forskningsresultat att den relativt nya behandlingsformen, ”självhjälp med stöd”, exempelvis via Internet, är att jämföra med sedvanlig psykoterapeutisk behandling.

Forskningen är dock än så länge begränsad på området och vidare forskning krävs. Dialektisk beteendeterapi (DBT) har visat sig vara en lovande metod i tidigare studier men även här krävs vidare forskning för att kunna fastställa dess effektivitet vid ätstörning.

Hetsätningsstörning

Många av de behandlingsmetoder som visat sig effektiva vid bulimia nervosa har även visat sig vara effektiva vid hetsätningsstörning. Vid hetsätningsstörning kan dock även program för viktminskning komma i fråga då patienterna ofta lider av övervikt eller fetma.

Att välja behandling

I praktiken är det oftast experten, d v s behandlaren, som avgör vilken behandlingsmetod som är att föredra för den enskilde patienten utifrån en helhetsbedömning av patientens behov. Det är inte patienten själv som väljer behandling i första hand, även om olika behandlingsalternativ naturligtvis kan diskuteras tillsammans med behandlaren.

Det är viktigt att inte låsa sig vid en idé om att behandlingsmetoden måste vara evidensbaserad eller att en behandlingsmetod med nödvändighet är bättre än någon annan. Att vara öppen för flera möjligheter och att göra en noggrann vårdplan eller behandlingsupplägg tillsammans med sin behandlare är ofta en av de viktigaste faktorerna för behandlingsframgång.