Bemötande

Flera delar är viktiga för att kunna tillhandahålla bra vård till den individuella patienten. Kunskap är en väsentlig del. Det är viktigt med kännedom om näringsbehov, fysiska reaktioner på svält, diagnostiska begrepp, samt att kunna skilja mellan vanliga myter och sanningar. En myt är att det syns utanpå om man har en ätstörning, en annan att bara en viss typ av människor drabbas.

Mer kunskap kan du få genom denna hemsida, utbildningar som hålls av oss och specialistenheter samt genom litteratur. Det finns också ett flertal böcker skrivna av patienter som varit drabbade. Se litteraturlistan för tips. 

En annan väsentlig del är bemötande. Det kan vara mycket svårt att möta och hjälpa människor i svält, det kan väcka mycket starka reaktioner, inte bara hos anhöriga utan också hos behandlare, såsom vanmakt, ilska, likgiltighet eller rädsla. Detta kan i sin tur leda till kontraproduktiva reaktioner som konflikter, auktoritärt maktutövande, kontrollerande eller att lägga skuld på patienten eller medarbetare.

Att förstå och hantera dessa naturliga reaktioner är mycket viktigt för att bibehålla trivsel på arbetsplatsen och tillhandahålla hög vårdkvalité. 

En annan viktig aspekt av bemötande är motivationsarbete. Patienten ser ofta sin ätstörning som en lösning på livsproblem (när jag bli smal så…) och kan förståeligt nog stundom känna

stark ambivalens inför att överge ätstörningen för att prova bättre sätt att tackla livets utmaningar. Att gå upp i vikt väcker ofta starka negativa känslor hos patienten som ökar risken för återfall. Patientens motivation kan man därför behöva arbeta med genom hela terapin, inte bara initialt (Waller, 2011). 

 En tredje väsentlig del att ta hänsyn till är individuella faktorer. Varje patient är unik. Ätstörningars uppkomst, utveckling och behandling präglas av ett samspel av olika biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer i vad som kallas ett biopsykosocialt synsätt (Munro, Randell & Lawrie, 2016). Här finns det oftast inga enkla förklaringar utan snarare komplicerade men spännande samspel.

Det finns gemensamma faktorer hos de med ätstörningar, som att självkänslan är starkt påverkad av kroppsform och vikt. Det finns också individuella faktorer, som att ätstörningen kan ha följt på trauma, att patienten har ett tvångsmässigt förhållningssätt inte bara till mat utan till många aspekter av livet eller patienten samtidigt brottas med missbruk. Att varje patient är unik kräver en öppenhet och skicklighet hos dig som behandlare och möjligen att behandlingen anpassas.