Hur blir jag frisk?

Det finns många sätt att övervinna en ätstörning. För somliga går resan fort, men för andra blir det en lång och mödosam vandring. Ett väsentligt första steg är att inse att man behöver hjälp. Detta kan te sig vara självklart, men är inte alls så för många med en ätstörning. Det kan ta lång tid att inse vidden av problemen, och att man inte mäktar med dem själv.

Även när man inser omfattningen av sina problem är det inte ovanligt att man försöker lösa dem själv, på egen hand. Ätstörningar kan vara förknippade med starka skuld- och skamkänslor som innebär att man drar sig länge för att erkänna dessa för andra – och sig själv. Men att erkänna för sig själv och andra utgör två viktiga steg på vägen mot tillfrisknad.

Nästa steg kan vara att aktivt söka behandling. Vad som är rätt behandling varierar från persontill person beroende på vad man har för problem och vad målsättningen är. Innan man påbörjar en behandling brukar det ske en utredning av problemen under några samtal för att underlätta planeringen av rätt vård.

För många handlar ätstörningsbehandling om någon form av öppenvårdskontakt, där konkret hjälp att förändra matvanor kombineras med olika former av psykologiskt stöd. Andra kan få hjälp av familjesamtal, eller att man deltar i gruppbehandling på en dagvårdsavdelning. Det är inte ovanligt att olika former av behandling kombineras för att ge ett optimalt stöd. Om personen svävar i farozonen för sitt liv eller om svälttillståndet är synnerligt allvarligt kan det ordnas inläggning på en vårdavdelning för mer intensivt stöd.

Ett viktigt mål med alla former av behandling är att sätta igång en förändringsprocess. För att detta ska ske krävs ett engagemang från flera håll. Behandlingspersonal behöver använda sina kunskaper och erfarenheter. Föräldrar och anhöriga kan behöva engageras, främst när det gäller yngre personer. Men framförallt måste personen som lider av ätstörningen själv engageras i processen. Detta är dock inte alltid självklart, och det kan ta tid i början att hjälpa personen in i behandlingsprocessen.

Tillfrisknad fortsätter även efter en avslutad behandling. Terapeuter och vårdpersonal kan hjälpa sätta igång och följa förändringar, men ofta behövs mer arbete även efter en avslutad behandling. Uppföljningar och eftervård kan behövas, men då kan vänner och anhöriga också ha en viktig roll att spela.