Forskningsstudier

Comprehensive Risk Evaluation for Anorexia Nervosa in Twins (CREAT)

CREAT är en studie av enäggstvillingar som är diskordanta för anorexia nervosa, dvs att en tvilling är frisk och att den andra har eller har haft sjukdomen. Det speciella med en sådan studiemodell är att enäggstvillingar delar hela sin genuppsättning, så om man upptäcker skillnader mellan dem kan det visa oss var vi ska leta efter orsaker för denna destruktiva sjukdom. Vi bjuder in tvillingar för att spendera två dagar med oss på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Vi gör en omfattande fysiologisk och psykologisk utvärdering med hjälp av bland annat MR-scanning, neurokognitiva tester, psykologiska tester och blodprov. Målet med studien är att hjälpa oss förstå både biologiska faktorer och psykologin bakom anorexia nervosa.


Eating Disorders Genetics Initiative (EDGI) 

EDGI är världens största studie om hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar risken att drabbas av ätstörningar. Till skillnad från tidigare studier där en eller på sin höjd två ätstörningsdiagnoser har varit i fokus, vill vi i EDGI studera samtliga ätstörningar och även ta hänsyn till att personer med ätstörning kan skifta från en ätstörningsdiagnos till en annan. Syftet med EDGI är att öka kunskapen om varför vissa individer drabbas av ätstörning och andra inte. Vi vill därför samla in data och prover från 8 000 personer med erfarenhet av ätstörning (anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätningsstörning och andra specificerade ätstörningar) och från 4 000 personer utan erfarenhet av ätstörning, så kallade kontrollpersoner. EDGI är ett globalt initiativ och liknande studier pågår i bl a i USA, England, Australien och Nya Zeeland med ett gemensamt mål att nå totalt 100 000 deltagare med ätstörningar. 


Anorexia Nervosa Genetics Initiative (ANGI)

ANGI är den största genetiska studien av anorexia nervosa hittills i världen. Tillsammans med kollegor i USA, Danmark, Australien och Nya Zeeland har vi samlat in DNA från mer än 15,000 individer med anorexia nervosa och matchat dem mot andra som aldrig haft en ätstörning. Vi har nu utläst hela genomet för att identifiera gener som påverkar risken för anorexia nervosa och hjälper oss förstå den bakomliggande biologin och förbättra behandling.


Binge Eating Genetics Initiative (BEGIN)

Forskningsstudien BEGIN är den första stora genetiska studien av bulimia nervosa och hetsätningsstörning. Studien utförs både i USA och Sverige och vi har samlat in DNA och avföringsprover från 2 920 personer med bulimia nervosa och hetsätningsstörning samt från friska kontrollpersoner för att kunna identifiera gener och mikrobiologiska faktorer som har med dessa sjukdomar att göra. BEGIN blir den första stora studien där vi försöker förstå hur människans genuppsättning och tarmbakterier interagerar både i sjukdomsutveckling och fortsatt sjuklighet i bulimi och hetsätningsstörning.


Investigation of the Microbiome in Anorexia Nervosa (IMA)

I IMA studeras interaktioner mellan genetiska faktorer och sammansättning av mikrobiomet (bakteriefloran) vid Anorexia Nervosa. Studien utförs i samarbete med Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ) och insamlingen av data och prover är avslutad. Mångfalden och skillnaden på sammansättning av mikrobiomet undersöks under en halvårsperiod hos studiedeltagare med svår, långvarig Anorexia med eller utan viktuppgång och jämförs med en kontrollgrupp. Även metabola, hormonella och immunologiska markörer undersöks i studien.


LEAP – en studie om tvångsmässig träning

Att ta steget: en utvärdering av en KBT-gruppbehandling (LEAP) för patienter med ätstörning och tvångsmässig träning. Tvångsmässig träning är kopplat till mer allvarlig ätstörningsproblematik, ökad självmordsbenägenhet, och sämre behandlingsutfall för patienter med ätstörning. Ca 50% av patienter med ätstörning tränar tvångsmässigt, men det saknas systematiska insatser för att behandla problematiken i svensk ätstörningsvård. 
 
I LEAP-projektet samarbetar vi med Ätstörningsenheten i Örebro, Stockholms Centrum för Ätstörningar, Anorexi- och bulimienheten i Göteborg samt ätstörningsenheten i Uppsala, för att tillsammans utvärdera effekterna av en behandling utvecklad för att hjälpa patienter med ätstörning som har tvångsmässig träning som symtom. Behandlingen, the compuLsive Exercise Activity TheraPy (LEAP), är ett kognitivbeteendeterapeutiskt program med positiva preliminära resultat. LEAP ges  som ett tillägg till vanlig ätstörningsbehandling och består av 1 individuell session och 8 gruppsessioner. I fokus är bl.a. att utmana skeva värderingar om träning, samt att utveckla och pröva mer hälsosamma förhållningssätt.


Polygenic Risk of Anorexia Nervosa and its Clinical Expression (PACE)

PACE är ett tvärvetenskapligt projekt som tittar på förhållandet mellan genetik och subjektiva upplevelser av anorexia nervosa. I studien används kvalitativa intervjuer och psykologiska data för att undersöka erfarenheter av ”negative energy balance” (dvs svält och hunger), självbild, familjemönster och behandlingsrelationer i grupper av personer med egen erfarenhet av anorexia nervosa som har höga respektive låga nivåer av genetiska riskfaktorer. PACE fokuserar på hur genetiska och psykologiska faktorer samspelar i anorexia nervosa och kommer att bidra till utveckling av psykologiska och pedagogiska hjälpmedel som kan användas för att lösa viktiga kliniska utmaningar.


COVID-ED Sverige

Projektet undersöker hur personer med ätstörningserfarenhet, antingen nuvarande eller tidigare ätstörning, upplevde perioden under Corona-pandemin. Vi frågade via en webbenkät om livssituation angående arbete, social distansering och erfarenheter av egen och andras kontakt med Covid-19, men framför allt var vi intresserade av hur deltagarna upplevde att deras ätstörningssymptom och orosnivå förändrats, samt om tillgången till och kvaliteten på vården påverkats (för de som gick i ätstörningsbehandling). De som tillfrågats är personer som tidigare medverkat i ANGI eller BEGIN, och som vi därför vet har haft och eventuellt har ätstörning.