Om KÄTS

Enligt överenskommelse med Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) omfattar KÄTS uppdrag fyra områden: 

Vård- och metodutveckling

KÄTS ska stödja vårdutvecklingen inom området genom att utveckla och förvalta kvalitetssäkringssystemet Stepwise. Vi ska planera och genomföra psykopedagogiska insatser riktade mot personer med ätstörning och deras anhöriga. Vi delar också registerhållarskapet för det nationella kvalitetsregistret för ätstörningsbehandling RIKSÄT.

Forskning

Vi ska bedriva forskning som särskilt avser det kliniska utfallet för patienter med ätstörning som behandlas inom Stockholms läns landsting (SLL). Högsta prioritet har projekt som bidrar till att utveckla och vetenskapligt utvärdera evidensbaserad behandlingsmetodik. Vi ska även brett stödja och ta initiativ till kliniskt relevant forskning inom ätstörningsområdet. 

Kunskapsspridning

KÄTS ska bidra till kunskapsspridning om ätstörningar, diagnostik och behandling genom generella informationsinsatser riktade till allmänheten. Vår hemsida ska innehålla aktuell information om ästörningar samt ha en rådgivande funktion avseende befintliga vårdresurser både regionalt och nationellt. Vi ska fylla en koordinerande funktion inom Stockholms läns landsting ur utbildnings- och fortbildningshänseende gentemot personal verksam inom ätstörningsområdet. KÄTS ska också bedriva vidareutbildning inom vårdområdet genom högskolekursen “Ätstörningar – bakgrund och behandling“, samt att via webbaserade utbildningar, WINST och STÄRKA bidra till primär- och sekundärpreventiva insatser, bemötande och bedömningsaspekter. 

Uppdraget att vara sakkunnig

Vi ska vid behov bistå beställaren som sakkunnig i frågor rörande den specialiserade ätstörningsvården.